Współpraca


Wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi prawnej każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem. Kancelaria po przeanalizowaniu zagadnienia prawnego przedstawia trzy propozycje wynagrodzenia.

System godzinowy

Wynagrodzenie w tym przypadku stanowi iloczyn godzin poświęconych na wykonanie zleconego zadania i zaakceptowanej stawki za jedną godzinę pracy Kancelarii. W ramach tej formy rozliczenia Klient na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego lub po wykonaniu zlecenia otrzymuje sprawozdanie z czynności podjętych przez Kancelarię.


System ryczałtowy

Forma ta umożliwia indywidualne dostosowanie stałego wynagrodzenia do oczekiwań Klienta. W tym zakresie stosowana przez nas praktyka obejmuje następujące warianty ustalania honorarium Kancelarii:

-bieżąca obsługa prawna (stała kwota wynagrodzenia na rzecz Kancelarii za ustaloną liczbę godzin pracy w miesiącu),

-wynagrodzenie z tytułu prowadzonych postępowań sądowych (stała kwota wynagrodzenia na rzecz Kancelarii obejmująca także sporządzenie wszelakich pism procesowych przygotowywanych w trakcie toczącego się postępowania sądowego),


-wynagrodzenie z tytułu dochodzenia roszczeń pieniężnych (minimalizacja ponoszonych kosztów obsługi prawnej – wynagrodzenie obejmujące jedynie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych).

System success fee

Forma rozliczenia stanowi sumę niskiej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowego honorarium za satysfakcjonujący wynik sprawy.